Bộ Chính trị trình Trung ương chương trình Đại hội XII
(PL)- Ngày 17-12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCHTƯ) khóa XI bước sang ngày làm việc thứ tư.

 

Buổi sáng, BCHTƯ làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCHTƯ khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của BCHTƯ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì, điều hành phiên họp.

Đầu giờ chiều, dưới sự chủ trì, điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, BCHTƯ làm việc tại hội trường. Ông Lê Hồng Anh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sau đó BCHTƯ làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung trên.

(Theo TTXVN)