Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ TN&MT. Cơ quan này có chức năng tham mưu giúp bộ trưởng Bộ TN&MT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biển và hải đảo, thực hiện các dịch vụ công liên quan.

AT