Việc bổ nhiệm ông Phạm Việt Dũng, Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ, là một bước trong hàng loạt công việc nhằm triển khai quyết đinh của Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã có hiệu lực ngày 15/3, thay thế cho quyết định số 83 ngày 25/6/2008.

Theo quyết định của Thủ tướng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã được nâng cấp thành tổ chức hành chính cấp Tổng cục, có con dấu hình quốc huy.

Các quy định mới bộ máy của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là cơ quan tích hợp thông tin hành chính điện tử và cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Chính phủ, thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý trực tiếp...

Theo Quang Phong (Dân trí)