(PL)- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ góp ý Dự thảo thông tư quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Theo đó, VCCI cho rằng việc công khai, minh bạch các báo cáo nhận định tình hình tham nhũng là cần thiết. Tuy nhiên, dự thảo thông tư trên đưa ra yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố công khai báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà chưa có quy định rõ ràng đối với các bộ, ngành. Thậm chí thời hạn cụ thể cho việc công khai các báo cáo cũng chưa được xác định…

Do vậy VCCI đề nghị thông tư cần quy định rõ trách nhiệm công khai các báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND, thành phố trực thuộc trung ương và của các bộ, ngành. Thời hạn cụ thể cho việc công khai các báo cáo đó cũng cần được xác định rõ… Theo VCCI, điều này sẽ tăng cường lòng tin của người dân và doanh nghiệp vào nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

T.HẰNG