Theo đề án, đến năm 2020, 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống thiên tai được tập huấn, 80% dân số các phường, xã, thị trấn thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mục tiêu của đề án này là nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành. Đồng thời, tăng cường giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro do thiên tai.

L.GIANG