Chỉnh đốn Đảng: Cấp trên phải làm gương
Ngày 31-12, Hội nghị Trung ương 4 đã bế mạc sau sáu ngày làm việc.

Hội nghị đã thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với ba nội dung trọng yếu: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Trong đó, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất. Trung ương cũng đề ra bốn nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gồm: thực hiện gương mẫu của cấp trên; tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; giải pháp về cơ chế, chính sách; và nhóm giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. “Từng ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu làm trước, tự phê bình, kiểm điểm” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng tới đây cần phải tập trung vào phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Lãnh đạo các cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm về các hiện tượng tham nhũng xảy ra tại đơn vị mình.

Tổng Bí thư yêu cầu khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; cũng như tình trạng lợi dụng dịp này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau; nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác.

Ngoài nghị quyết quan trọng trên, Hội nghị Trung ương 4 còn thông qua nghị quyết về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2020 và quyết định một số công việc quan trọng khác.

NGHĨA NHÂN (Theo TTXVN)