Mô hình CQĐT trong đề án được nghiên cứu trên cơ sở thực trạng tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP) ở nước ta hiện nay cũng như kết quả từ việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường. Ban soạn thảo đề xuất ba phương án tổ chức CQĐT để lấy ý kiến của các đại biểu, nhằm hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là đề án lớn, phức tạp. Do đó, việc nghiên cứu, triển khai đề án cần có lộ trình, bước đi cụ thể, vững chắc, có tổng kết từ kinh nghiệm thực tiễn. Đây sẽ là cơ sở để kiến nghị Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xem xét đưa vào Hiến pháp lần này về CQĐT và chính quyền nông thôn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị đúng tiến độ đặt ra (dự kiến trong tháng 3 - PV). Đặc biệt, các vấn đề đưa ra trong đề án phải có cơ sở lý luận và thực tiễn với các nguyên tắc cụ thể, từ đó đi đến thống nhất tên gọi là Mô hình tổ chức CQĐT.

CH