Theo đó, tại kỳ họp trên, UBTVQH đã xem xét nhiều nội dung, đã cho ý kiến lần hai dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo này. UBTVQH đề nghị Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; đồng thời có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân bảo đảm dân chủ, công khai, đúng tiến độ, có chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

Ngoài ra, UBTVQH cũng đã cho ý kiến về việc thu, chi tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí theo Tờ trình số 340/TTr-CP của Chính phủ ngày 21-11-2012. UBTVQH đề nghị Chính phủ, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phối hợp nghiên cứu cơ chế quản lý, sử dụng số tiền để lại cho dầu khí và báo cáo UBTVQH tại phiên họp sau.

THÀNH VĂN