Theo đó, có 68 văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ năm 1998 đến 2008 đã hết hiệu lực thi hành và 12 văn bản hết liệu lực một phần.

Đa số các văn bản nêu trên hết hiệu lực là do thay đổi chính sách của Trung ương và không còn phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương; thời hạn thực hiện đã hết.

HK