Sáng 30-8, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Người đi xa (2-9-1969 – 2-9-2019).

Tại buổi lễ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu xúc động. “Chỉ với hơn 1.000 từ vô cùng ngắn gọn, Di chúc của Người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá… và đến nay, tư tưởng và Di chúc của Người vẫn đang tiếp tục soi rọi, dẫn dắt dân tộc, đất nước đi lên…” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Di chúc của bậc vĩ nhân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trước lúc đi xa Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân. Di chúc của Người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đó là sức mạnh của chính nghĩa và chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước…”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để lại cho chúng ta những bài học lịch sử hết sức quý báu. Đó là bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đó là bài học không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế…”.

Di chúc Bác Hồ mãi đồng hành cùng dân tộc - ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Đảng văn minh, đảng viên phải là đầy tớ của dân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà tổ chức thiên tài, đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Trong Di chúc, Người viết “trước hết nói về Đảng” và căn dặn những vấn đề trọng yếu nhất về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta luôn là một đảng mácxít chân chính, “là đạo đức, là văn minh”, đại biểu cho trí tuệ, lương tâm và phẩm giá của dân tộc Việt Nam. Người chỉ rõ: “Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi,... việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng cho đến khi trước lúc đi xa, mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng về đạo đức. Người căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

3.500 là số đại biểu dự lễ kỷ niệm, gồm từ trung ương, địa phương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, các đồng chí lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên… 

Đoàn kết nhằm ngăn ngừa suy thoái

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: “Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta””. Đoàn kết làm nên sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công. Đoàn kết trong Đảng là tiền đề, hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để phát huy, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là tiền đề thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội mới. Đoàn kết còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ suy thoái của đảng cầm quyền. Do đó, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, từ trung ương đến chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

“50 năm qua, Đảng đã ra sức giữ gìn, củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng, tăng cường đoàn kết trong Đảng làm hạt nhân cho đại đoàn kết dân tộc; “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; ra sức củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao kỷ luật nghiêm minh và tự giác…” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Mỗi đảng viên cần biết trăn trở việc nước, việc dân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tự hào với tất cả những gì làm được, song Đảng ta, mỗi đảng viên chúng ta không khỏi trăn trở, day dứt trước những gì chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn như ý nguyện của Người. Không ít khuyết điểm, yếu kém và khó khăn, thách thức đang cản trở tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước, nếu không kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi sẽ đe dọa tới vận mệnh của Tổ quốc, sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực ra sức phấn đấu, phát huy ưu điểm, sửa chữa khắc phục khuyết điểm, yếu kém; tuyệt đối không chủ quan tự mãn, không say sưa với thắng lợi hay bi quan, dao động trước những khó khăn, thử thách”.