Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Đồng Nai là một trong số những tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm tương đối tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Tổng Bí thứ nhấn mạnh với những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình phát triển, Đồng Nai cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác dân tộc, tôn giáo... Đồng thời, mong muốn Đồng Nai phát huy hơn nữa vai trò, vị thế hết sức quan trọng của tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam với tiềm năng đất đai, vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại hóa.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (DOFICO) - Tổng Công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con nhằm đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nói chuyện với cán bộ, công nhân viên DOFICO, Tổng Bí thư cho rằng trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, DOFICO vẫn khẳng định hướng phát triển bền vững, đây là minh chứng sống động về hiệu quả hoạt động và vai trò đầu tàu của doanh nghiệp nhà nước.

AT