(PL)- Ngày 6-5, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương giao Sở TT-TT tỉnh triển khai dịch vụ nhắn tin SMS phục vụ chỉ đạo, điều hành công việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc này nhằm giúp việc trao đổi thông tin, thông báo trong các cơ quan nhà nước với công dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, kịp thời.

UBND tỉnh yêu cầu Sở TT-TT có trách nhiệm đăng ký dịch vụ nhắn tin SMS đối với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức phần mềm để xử lý kết nối dữ liệu. Đồng thời, thông báo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ chức vận hành tốt hệ thống, đảm bảo chất lượng, bảo mật. UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị phải phối hợp với Sở TT-TT triển khai sử dụng dịch vụ nhắn tin SMS công vụ của tỉnh, hạn chế sử dụng nhắn tin từ số cá nhân.

LÊ PHI