Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Tấn Sang nêu rõ: Cần gắn việc triển khai thực hiện cuộc vận động này với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội ở địa phương.
Ông Trương Tấn Sang nêu rõ những kết quả đạt được là rất quý báu nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu đề ra. TP cần có tầm nhìn rộng hơn trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa; phát huy tính năng động, sáng tạo để xây dựng TP ngày càng phát triển về kinh tế, văn minh đô thị...
Các báo cáo của TP.HCM cho biết đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong từng năm. Cuộc vận động bước đầu góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường trách nhiệm giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội, các nhu cầu bức xúc của nhân dân...
Trong năm 2010, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động này gắn với nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2010; trọng tâm là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp của TP và kỷ niệm các ngày lễ lớn.

BC