UBND thành phố nhận được văn bản số 559/BNV-CTTN ngày 21/02/2013 của Bộ Nội vụ về việc thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Về việc này, UBND thành phố đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Nội vụ, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/3/2013.

Theo Quang Phong (Dân trí)