HĐND quận-huyện-phường ở TP.HCM được tái lập thế nào?
(PL)- HĐND quận, huyện sẽ có hai ban là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế-Xã hội. Chủ tịch HĐND do bí thư cấp ủy kiêm nhiệm.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có báo cáo Thường trực UBND TP về việc tổ chức lại HĐND huyện-quận-phường trên địa bàn TP theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

355 đại biểu chuyên trách

Theo đó, số lượng đại biểu (ĐB) HĐND huyện-quận-phường trên địa bàn TP khi tổ chức lại sẽ là 8.340 người, trong đó số ĐB HĐND hoạt động chuyên trách là 355 người. Sở Nội vụ cho rằng khi tổ chức lại HĐND huyện-quận-phường thì số lượng cán bộ dự kiến sẽ tăng lên. Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị và Chính phủ về tinh giản biên chế, Sở Nội vụ TP cũng đã đề xuất bố trí số lượng ĐB HĐND huyện-quận-phường hoạt động chuyên trách ít nhất, cụ thể là bố trí cấp phó chuyên trách và cấp trưởng kiêm nhiệm.

Dự kiến kinh phí hoạt động và phụ cấp cho ĐB phát sinh một năm khi tổ chức lại HĐND huyện-quận-phường sẽ là hơn 47 tỉ đồng, trong đó số tiền phải phụ cấp cho 8.340 ĐB là gần 36 tỉ đồng (tính trên mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng). Về trụ sở và trang thiết bị phục vụ hoạt động của HĐND huyện-quận-phường sẽ sử dụng chung trụ sở UBND cùng cấp. UBND sẽ sắp xếp một số phòng làm việc cho lãnh đạo và các ban của HĐND như trước khi thí điểm không tổ chức HĐND. Theo báo cáo trên, điều này sẽ phát sinh kinh phí mua sắm trang thiết bị cho hoạt động của bộ phận thường trực HĐND huyện-quận-phường.

HĐND quận-huyện-phường ở TP.HCM được tái lập thế nào? - ảnh 1

HĐND quận - huyện sẽ có hai ban là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế-Xã hội khi được tổ chức lại.Ảnh: HTD

Chủ tịch HĐND sẽ do bí thư cấp ủy kiêm nhiệm?

Về tổ chức HĐND quận-huyện, sẽ có hai ban là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế-Xã hội. Chủ tịch HĐND do bí thư cấp ủy kiêm nhiệm. Hai phó chủ tịch là ĐB HĐND huyện-quận hoạt động chuyên trách. Trưởng các ban HĐND 24 quận-huyện là cán bộ hoạt động kiêm nhiệm. Phó trưởng ban HĐND huyện-quận là ĐB HĐND hoạt động chuyên trách. Trên cơ sở này, Sở Nội vụ đề xuất số lượng ĐB HĐND huyện-quận hoạt động chuyên trách là 96 người, tương đương với số ĐB hoạt động chuyên trách trước khi thí điểm không tổ chức HĐND.

Về tổ chức HĐND cấp phường, TP.HCM có 259 phường theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì sẽ có 7.400 ĐB. Thường trực HĐND phường gồm chủ tịch và một phó chủ tịch. Chủ tịch HĐND phường do bí thư cấp ủy kiêm nhiệm, phó chủ tịch là ĐB HĐND hoạt động chuyên trách. HĐND phường cũng sẽ thành lập Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội. Các ban của HĐND phường có trưởng ban, một phó trưởng ban và các ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Trên cơ sở này, Sở Nội vụ đề xuất do quy định phường chỉ có một cán bộ HĐND hoạt động chuyên trách nên nơi bí thư cấp ủy không là ĐB HĐND phường thì chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách, phó chủ tịch HĐND hoạt động kiêm nhiệm.

Trước đó, TP.HCM là một trong 10 địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận-huyện-phường theo Nghị quyết 26 của Quốc hội (khóa XII) được thông qua vào kỳ họp thứ 4, ngày 15-11-2008 và có hiệu lực vào ngày 1-4-2009. Tuy nhiên, theo Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 thông qua tại kỳ họp thứ 9 thì tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính phải gồm có HĐND và UBND.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 31-7, Sở Nội vụ TP.HCM cũng đã có báo cáo UBND TP kết quả đạt được khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện-quận-phường từ năm 2009 đến nay trên địa bàn TP. Theo đó, “Việc thí điểm này không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, tạo tiếng nói chung và đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện” - báo cáo của Sở Nội vụ cho hay.

HĐND TP.HCM nhiệm kỳ mới thêm Ban Đô thị

Về tổ chức HĐND cấp TP, báo cáo của Sở Nội vụ cũng đề xuất nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tổ chức thêm Ban Đô thị. Số lượng ĐB HĐND hoạt động chuyên trách tăng lên bốn người (từ 12 lên 16 ĐB). Hiện nay HĐND TP.HCM có ba ban gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội.

TÁ LÂM