Đó là một trong những nội dung tại Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 315 về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 vừa được Thủ tướng ban hành.

Ngoài ra, các hộ nông dân, cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm đối với vật nuôi vẫn được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Mức hỗ trợ do chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định dựa trên thực tế nhưng không vượt quá giá trị kinh tế của vật nuôi tại thời điểm vật nuôi bị thiệt hại. Các hợp đồng bảo hiểm được ký kết đến ngày 31-12.

NGUYỄN DÂN