Tuy nhiên, việc thẩm định hồ sơ có nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài phức tạp, thời gian giải quyết kéo dài. Điều này làm cho nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài gặp khó trong việc đăng ký kinh doanh cũng như các hoạt động kinh doanh với các đối tác nước ngoài. TP kiến nghị xóa bỏ những giấy tờ không cần thiết, bổ sung các chế độ ưu đãi cho người Việt Nam không còn quốc tịch Việt Nam về nước đầu tư...

V.YÊN