(PL)- Ban Bí thư vừa có văn bản nhắc các ban thường vụ tỉnh, thành ủy quyết định việc tổ chức Ban Nội chính ở địa phương mình và chỉ đạo việc chuyển giao tổ chức nhân sự từ văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh, thành về Ban Nội chính của tỉnh, thành ủy.

Về nhân sự lãnh đạo, Ban Bí thư yêu cầu bố trí cán bộ cỡ ủy viên thường vụ tỉnh, thành ủy làm trưởng Ban Nội chính.

Cùng ngày, Ban Bí thư ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính thuộc tỉnh, thành ủy. Theo đó, Ban Nội chính ở các tỉnh, thành ủy là cơ quan tham mưu về công tác nội chính và PCTN của tỉnh, thành ủy. Nhiệm vụ gồm các nhóm công tác: nghiên cứu, đề xuất; hướng dẫn, kiểm tra; thẩm định; tham gia ý kiến cùng ban tổ chức tỉnh, thành ủy về công tác cán bộ... Ban Nội chính gồm ba phòng chức năng là văn phòng, theo dõi công tác nội chính và theo dõi công tác PCTN. Việc tổ chức Ban Nội chính ở các tỉnh, thành ủy là nét khá mới so với trước đây. Thời trước, khi Ban Nội chính Trung ương giải thể (Trung ương khóa X), chỉ những tỉnh, thành thực sự có nhu cầu mới được lập Ban Nội chính.       

NGHĨA NHÂN