Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, đề xuất với Thủ tướng về các sáng kiến cải cách quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của hội đồng, có trách nhiệm điều phối hoạt động của hội đồng; bảo đảm các điều kiện làm việc của hội đồng và huy động các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tham gia các hoạt động của hội đồng. Đồng thời, nghiên cứu các sáng kiến cải cách quy định hành chính do các thành viên hội đồng đề xuất trước khi chủ tịch hội đồng báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28-2.

QA