(PL)- Ngày 3-1, tại TP Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị lần thứ 11 khóa VIII Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu có những ý kiến đánh giá, góp ý về công tác giám sát của mặt trận; việc thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc. Đặc biệt, đại biểu đề nghị Mặt trận cần quan tâm tới những người yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị Mặt trận cần quan tâm đến chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

T.ĐỨC - G.TUỆ