Trong công tác xây dựng Đảng, qua kiểm tra, giám sát, Tỉnh ủy đã kỷ luật 259 đảng viên do chấp hành không nghiêm chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thiếu tinh thần trách nhiệm.

N.TRƯỜNG