Tổng Bí thư cho rằng lực lượng Công an nhân dân cần coi trọng năm vấn đề như thống nhất nhận thức, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; luôn nêu cao cảnh giác, chủ động, nhạy bén, sẵn sàng có các phương án đối phó với các tình huống; tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, tôn trọng pháp luật…

 “Nhân dân có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và đối với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Bất cứ khi nào, ở đâu, lực lượng công an cũng đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Công an phải tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân...” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

(Theo TTXVN)