(PL)- UBND TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị 10/2015 về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP.HCM trong tình hình mới.

Theo đó, tình hình an ninh trật tự tại TP.HCM nói chung và trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng gần đây có nhiều diễn biến phức tạp. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên còn mơ hồ trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan trên địa bàn TP đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách về an ninh trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng.

Ngoài ta, UBND TP yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền tới mọi tầng lớp hiểu rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vụ việc xâm phạm chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng Internet phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

BÌNH MINH