Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2010, sự hùng mạnh của quân đội là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tổng Bí thư chỉ rõ: Hơn bao giờ hết quân đội phải tỉnh táo, nhạy bén về chính trị, chủ động ngăn ngừa và đập tan mọi âm mưu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ quân đội chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quân lần thứ chín.

PX