Theo đó, các nội dung như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức… sẽ được tập trung thực hiện trong năm 2013.

Cụ thể, Sở sẽ triển khai tuyển dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng, tăng cường kỷ luật hành chính, kiểm tra, giám sát với hoạt động của cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý với những cán bộ có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân. Ngoài ra, Sở cũng sẽ tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân với chất lượng phục vụ tại các đơn vị trực thuộc Sở đi đôi với cải tiến phương pháp, tác phong làm việc.

THU HƯƠNG