Theo đó, Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu giúp UBND TP thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn TP như công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; công chứng, chứng thực; hộ tịch; quốc tịch... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự ủy quyền của UBND TP.HCM và Bộ Tư pháp.

Ngoài các phòng chuyên môn, Sở Tư pháp có các đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM, bảy phòng công chứng, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và báo Pháp Luật TP.HCM.

Sở Tư pháp TP.HCM có tên giao dịch bằng tiếng Anh là The Department of Justice of HCMC.

T.HIỂU