(PL)- Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù đã nỗ lực phấn đấu nhưng nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu mà Đại hội XI xác định là đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã không đạt được.

Trong năm năm tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh, bền vững để sớm đạt được mục tiêu này. Để đạt được mục tiêu này, Trung ương đề ra năm định hướng lớn:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thứ hai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ.

Thứ ba, xây dựng, phát triển văn hóa, con người.

Thứ tư, quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Thứ năm, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.