Theo đó, kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về PCTN, lãng phí; tăng cường quản lý nhà nước, dân chủ, công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này… Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nhấn mạnh tăng cường giám sát, thanh tra, biểu dương kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích PCTN.

THU HƯƠNG