Theo dự thảo, các tổ chức kinh tế mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính hằng năm nhưng tối thiểu 1 triệu đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh (mức thu hiện hành tối đa không quá 5 triệu đồng). Người lao động trực tiếp trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp đóng 10.000 đồng/người/năm; cán bộ, công chức, viên chức đóng một ngày lương/người/năm; người lao động khác đóng 30.000 đồng/người/năm (mức thu hiện hành tương đương giá tiền của 1-2 kg lúa).

Dự luật cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho quỹ.

Quỹ này được dùng để cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học; xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai; chi hỗ trợ cho các tỉnh, TP khác bị thiệt hại do thiên tai…

Dự kiến nghị định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1-5-2014 và thay thế Nghị định 50/1997.

TTH