Quy định cũng nói rõ điều kiện là hộ chiếu phổ thông phải còn giá trị sử dụng ít nhất sáu tháng; thời gian lưu trú ở nước kia tối đa không quá 30 ngày (thay vì 14 ngày theo quy định cũ).

Quy định trên nằm trong Điều 2 (vừa được sửa đổi) của hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông ký ngày 4-11-2008.

BC