Theo đó, UBND huyện Thiệu Hóa đã tự ý cho giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất chuyên dùng tại xã Thiệu Dương sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp với diện tích 9,67 ha. Đồng thời, huyện Thiệu Hóa cũng giao đất cho năm doanh nghiệp trong khi UBND tỉnh chưa chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, chưa có quyết định cho thuê đất là vi phạm về thẩm quyền giao đất.

Cũng theo công văn này, UBND xã Thiệu Dương là chủ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhưng để các doanh nghiệp tự ý san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình trên đất là buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai.

ĐẶNG TRUNG