(PL)- Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định số 65 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Chính phủ.

Theo đó, bên cạnh quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu tố như trước đây, Thanh tra Chính phủ được giao thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 23-5, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết với chức năng, nhiệm vụ mới này, Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì xây dựng thể chế về phòng chống tham nhũng; chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng; ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về phòng chống tham nhũng; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Ông Truyền nhận định việc tăng thêm quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng là cần thiết để Thanh tra Chính phủ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

NGHĨA NHÂN