Lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam thì thời nào cũng có và sức mạnh của lòng yêu nước đó thường được khơi chảy tuôn trào trong những thời khắc khó khăn, lúc xuất hiện thời cơ bứt phá đưa đất nước sang một bước ngoặt mới.

Tôi gọi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là “Cuộc cách mạng của niềm tin”. Bởi Đảng Cộng sản Đông Dương, với lãnh tụ anh minh Hồ Chí Minh khi ấy, đã nhìn thấy được các nút thắt chủ yếu nhất để từ đó quy tụ sức mạnh niềm tin vào một vectơ lực, lật đổ ách thống trị của các thế lực thực dân, phát xít, phong kiến. Từ đây đã ra đời và dựng xây một thể chế chính trị hoàn toàn mới trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Khi sức mạnh yêu nước đã được tập hợp, được quy tụ, nó sẽ tạo ra dòng xoáy của lực và từ đó cộng hưởng với thời và thế tạo nên sự công phá mãnh liệt. Lực - thời - thế đến lượt chúng tạo thành “Nhân hòa”. Tất cả điều đó đã tạo nên sức mạnh như vũ bão cho mọi hành động của dân tộc Việt Nam để làm nên mùa thu lịch sử năm 1945.

Chúng ta khẳng định rằng tầm vóc của cuộc Cách mạng Tháng Tám quá lớn! Đã 75 năm trôi qua, âm hưởng hào hùng của cuộc cách mạng đó vẫn còn vang xa, vẫn mãi là mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc. Những giá trị của cuộc cách mạng đó đã trở nên bất diệt và còn mãi đến hôm nay.

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là nguồn sáng cổ vũ cho các giai đoạn kế tiếp trên bước đường phát triển dân tộc Việt Nam.

Nhất là trong bối cảnh hiện nay, cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang chịu sự thử thách rất lớn từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đà tăng trưởng bị chặn lại; đời sống nhân dân gặp khó khăn lớn. Chính lúc này đây, dòng sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc của người Việt Nam đang tiếp tục được thể hiện mạnh mẽ. Chúng ta tin tưởng rằng sức mạnh ấy sẽ giúp đất nước bước qua cơn đại dịch COVID-19 này.

Tất nhiên, sức mạnh ấy chỉ phát huy tối đa khi toàn dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ. Nghĩa là niềm tin cần được đặt đúng chỗ: Đảng và Nhà nước tin dân; dân tin Đảng và Nhà nước. Từ đó, tất cả hệ thống chính trị mới cùng vào cuộc với tinh thần chống dịch như chống giặc!

Tinh thần của Cách mạng Tháng Tám luôn có trong hành trang của nhân dân Việt Nam tiến lên phía trước. Với tinh thần ấy, chúng ta tin tưởng rằng đất nước ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi thử thách để tiến về phía trước nhanh và bền vững hơn.