Tổng Bí thư: 'Đảng được nhân dân ủng hộ sẽ có sức mạnh vô địch'
(PLO) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1945 -  3-2-2015).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong 85 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo Cách mạng, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm ra sức giữ gìn và phát huy. 

Tổng Bí thư: 'Đảng được nhân dân ủng hộ sẽ có sức mạnh vô địch' - ảnh 1
 

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: VIẾT THỊNH

Theo Tổng Bí thư, những truyền thống đó chính là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp. Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn với CNXH trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lê nin. Tiếp đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu của mình. 

Cùng với đó còn là truyền thống đoàn kết, thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình, và tình thương yêu đồng chí. Truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ.

Tổng bí thư cũng thẳng thắn thừa nhận công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, như là việc tự diễn biến, tự chuyển hóa, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân. 

"Ngoài ra, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách ra sức phá hoại sự nghiệp các mạng của Việt Nam bằng cách xuyên tạc, vu cáo Đảng, nhà nước, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm tan rã Đảng, chế độ từ gốc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, trong tình hình đó, công tác xây dựng Đảng cần phải làm tốt hơn nữa. Phương hướng chung của việc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay là xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, tổ chức cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ của Đảng với nhân dân, đảm bảo cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước.

“Trong điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, cán bộ đảng viên giữ nhiều trọng trách, hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với hàng, với tiền, gắn với lợi ích cá nhân, đối mặt với biết bao cám dỗ, mặt trái của cơ chế thị trường, càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng… Đảng được nhân dân ủng hộ sẽ có sức mạnh vô địch không kẻ thù nào có thể đánh thắng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

VIẾT THỊNH