Cũng theo Sở Nội vụ, số biên chế các cơ quan hành chính sự nghiệp chưa sử dụng trong năm 2009 gần 16.800 người (tỉ lệ 14%). Nguyên nhân do các đơn vị chưa tuyển dụng được biên chế, tiết kiệm biên chế khi thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

N.NAM