Theo đó, HĐND TP thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với: Chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên thường trực và trưởng ban HĐND TP; chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên UBND TP. HĐND xã, thị trấn sẽ lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với: chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã, thị trấn; chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên của UBND xã, thị trấn.

Hằng năm HĐND tiến hành lấy phiếu tín nhiệm định kỳ tại kỳ họp đầu năm và Thường trực HĐND sẽ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm. Như vậy, HĐND TP sẽ thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên vào kỳ họp HĐND TP lần thứ 9 (khoảng tháng 7-2013) và tiến hành quy trình bỏ phiếu tín nhiệm (nếu có) sớm nhất là tại kỳ họp cuối năm (khoảng tháng 12-2013).

HĐND lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín, trên phiếu có ba mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng người được công bố công khai tại kỳ họp. Tiếp đó, HĐND sẽ thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Trong đó, xác định những người có quá 50% đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp”; quyết định thời điểm HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với người có trên 2/3 đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc hai năm liên tiếp có quá 50% đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp”. HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm chậm nhất là vào kỳ họp tiếp theo, trừ trường hợp người đó có đơn xin từ chức và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cũng được công khai tại kỳ họp. Người không được tín nhiệm (có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu “không tín nhiệm”) thì sẽ bị trình HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức.

BÌNH MINH