(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Nội vụ, Viện Nghiên cứu Phát triển… xây dựng chính sách thu hút đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác nghiên cứu về quy hoạch.

 

Trong tháng 8-2014 phải trình dự thảo về vấn đề này để UBND TP xem xét, quyết định.

Trước mắt, UBND TP.HCM giao cho thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương bố trí ít nhất một công chức, viên chức làm công tác quy hoạch tại đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị này cũng cần tăng cường lực lượng cán bộ có chuyên môn về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội cũng như quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực...

TRUNG THANH