PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ đã thực hiện nhiều hoạt động như ban hành các văn bản sửa đổi hướng dẫn quản lý TTBYT nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác quản lý nhập khẩu và các quy định hội nhập của khu vực ASEAN, quốc tế trong quản lý TTBYT. Để đảm bảo chất lượng của TTBYT, Bộ đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng và các đơn vị liên quan trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 24 TCVN về TTBYT.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu đầu năm 2010, Bộ Y tế phải hoàn thiện danh mục thiết bị cần sử dụng của các cơ sở y tế, trong đó chú trọng các thiết bị sản xuất trong nước để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

T.NHƯ