Chủ trì đề án, Bộ Nội vụ cho biết hiện nay mô hình chính quyền địa phương ở nước ta về cơ bản giống nhau, đều tổ chức ba cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) và vẫn dựa trên cách quản lý của chính quyền nông thôn. Thực tế này dẫn đến nhiều vấn đề cấp thiết của đô thị như quy hoạch, kiến trúc, xây dựng hạ tầng đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự an toàn xã hội… chưa được giải quyết kịp thời. Do đó, cần thiết phải làm rõ sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn, từ đó xác định rõ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ chế hoạt động phù hợp đối với chính quyền ở từng địa bàn.

Theo đề án, Bộ Nội vụ đề xuất mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính đô thị bao gồm TP trực thuộc trung ương; TP thuộc tỉnh; thị xã và thị trấn. Quận, phường được xác định là nội thành, nội thị trực thuộc đơn vị hành chính đô thị.

TTH