Đây là số hài cốt được đoàn tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phát hiện tại xã Ea Hleo (huyện Ea Hleo) vào các ngày 6 đến 8-3. Trong 42 liệt sĩ, 16 hài cốt có tên tuổi, đơn vị và quê quán.

Trong tháng 12-2012 và tháng 1-2013, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã tổ chức hai đợt tìm kiếm và cất bốc mộ liệt sĩ tại Đắk Lắk và tỉnh Bình Phước. Kết quả đơn vị quy tập được 88 hài cốt liệt sĩ.

QUẢNG HÀ