Đoàn thanh tra do ông Võ Văn Đồng, Cục trưởng Cục Giải quyết KNTC và Thanh tra khu vực III (Cục III), làm trưởng đoàn thanh tra. Thời hạn thanh tra là 70 ngày, thời kỳ thanh tra tính từ ngày 1-1-2011 đến 31-5-2014. Tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra, chỉ đạo đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, kế hoạch thanh tra đã đề ra; tập trung kiểm tra sâu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, công tác thực hiện chính sách pháp luật của địa phương theo Luật Thanh tra, Luật KN, Luật TC, Luật PCTN…

Liên quan đến công tác giải quyết KNTC, trước đó ngày 1-8, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã ban hành quyết định về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết KN TC trên địa bàn TP. Theo đó, chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu: Các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC; tăng cường phối hợp tiếp công dân, xử lý các trường hợp nhiều người cùng KNTC, phản ánh kiến nghị về một nội dung. Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước…

NGUYỄN ĐỨC