Hòa thượng Thích Trung Hậu, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo, đã đọc diễn văn nhấn mạnh trong suốt 2.000 năm qua, Phật giáo đã hòa quyện vào lòng dân tộc, tham gia vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước, từ đó hình thành cho mình một nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, khẳng định sự đóng góp của Phật giáo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Phật giáo hôm nay cần đi đầu trong cuộc vận động các tôn giáo đoàn kết, tích cực tham gia vào các hoạt động có ích cho đạo, có lợi cho đời.

T.NGUYỄN