Ông Tô Huy Rứa khẳng định qua năm cuộc hội thảo lý luận giữa hai Đảng, sự trao đổi các thành quả nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn sinh động của mỗi nước đã tỏ rõ tính hiệu quả thiết thực, góp phần làm phong phú thêm kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi Đảng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển.

Ông Hạ Quốc Cường cũng cho rằng hội thảo lý luận hằng năm giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam là hình thức hợp tác quan trọng, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng.

YX