Bản ghi nhớ bao hàm các hoạt động được tài trợ với 6 triệu USD do Quốc hội Mỹ phân bổ trong năm 2007 và 2009. Đến nay, Chính phủ Mỹ đã giải ngân cho các dự án của Quỹ Đông Tây Hội Ngộ, Save the Children và Vietnam Assistance to the Handicapped để cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục và xã hội cho người khuyết tật ở Đà Nẵng. Khoản tài trợ này cũng trợ giúp công việc của các nhà tài trợ khác nhằm giúp Đà Nẵng thu thập thêm thông tin về con số người khuyết tật và phát triển các chương trình nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ.

Cũng là một phần trong ngân khoản 6 triệu USD, CDM International kết hợp với Hatfield Consultants mới đây đã được trao hợp đồng thiết kế và lập kế hoạch chuẩn bị cho phương án kiềm chế dioxin lành mạnh nhất về mặt môi trường tại sân bay Đà Nẵng, trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế cùng các kinh nghiệm thiết kế tốt nhất.

TIỂU NGỌC