(PL)- Ngày 1-4, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo đề án Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội thảo tham gia ý kiến dự thảo đề cương đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ trung ương tới địa phương trên cơ sở nghiên cứu, rà soát tổng thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác... Trong đó nhấn mạnh tới việc tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp tình hình mới.


G.HI