(PL) - Bộ Chính trị ngày 12-9 tổ chức cuộc họp cho ý kiến về việc sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết trên thì quá trình triển khai, nhận thức về mục tiêu, đặc trưng và cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã rõ hơn. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục được hoàn thiện, bước đầu tạo khung khổ pháp lý quan trọng cho sự vận hành của nền kinh tế...

Bên cạnh đó, vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế được điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Nhà nước điều tiết thị trường chủ yếu bằng các công cụ pháp luật và kinh tế; hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và đa dạng hơn.

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc đánh giá, kiểm điểm cần tập trung bám sát vào những nội dung cơ bản của nghị quyết như hoàn thiện thể chế về sở hữu; hoàn thiện thể chế về phân phối;… Theo Tổng Bí thư, cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư đề nghị trong báo cáo, phần nói về chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết cần lưu ý nhấn mạnh về những điểm mới, những điểm cần tiếp tục thúc đẩy, tháo gỡ để ngày càng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

N.ANH (Theo VOV)