Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án, báo cáo Đề án tập trung vào các giải pháp tinh giản và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Cụ thể, trong năm 2013 và 2014, mục tiêu của Đề án là tạm thời không tăng biên chế trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, trừ tổ chức thành lập mới hay bổ sung nhiệm vụ; không tăng cơ quan hành pháp từ trung ương đến địa phương; không giao biên chế cho công việc có tính thời vụ, giai đoạn. Kiên quyết xóa bỏ bao cấp về kinh phí hoạt động đối với các tổ chức hội. Đổi mới tuyển dụng cán bộ công chức, đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ công chức; nghiên cứu thành lập cơ quan về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo sớm làm rõ nguồn lực, thực hiện tinh giản và cơ cấu hợp lý, hình thành được đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đảm đương các nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng đồng ý thành lập một cơ quan độc lập phụ trách công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức.

AT