Cục này cho rằng Công văn 242 chứa đựng QPPL nên hình thức thể hiện theo luật định phải là thông tư. Ngoài ra, dù nội dung công văn đã sát hơn với thực tế nhưng lại trái với Nghị định 105. Cụ thể, Nghị định 105 mang tính bắt buộc, cứng nhắc thì Công văn 242 chỉ khuyến khích bỏ nắp kính trên quan tài, khuyến khích không rắc vàng mã...

Cũng theo Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Nghị định 105 còn chứa đựng những quy định không chính xác, không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản QPPL. Do đó, Cục đề nghị Bộ VH-TT&DL phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Nghị định 105 để không cần phải ban hành thêm một văn bản nào chỉ để khắc phục hạn chế của văn bản quy phạm gốc.

V.THỊNH