Sở Xây dựng TP.HCM đã thống nhất bổ sung đề xuất trên của Viện Nghiên cứu phát triển TP vào báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà ở tái định cư giai đoạn 2004-2014, định hướng đến năm 2020.

Sở Xây dựng sẽ là cơ quan chỉ đạo việc điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở tái định cư và chỉ đạo việc lập kế hoạch phát triển nhà ở tái định hằng năm, năm năm trên địa bàn TP. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Phát triển đang hoàn chỉnh dự thảo về công tác quản lý hậu tái định cư.

CẨM TÚ