Theo Chủ tịch nước, 30 năm đổi mới vừa qua là một giai đoạn lịch sử quan trọng. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, qua đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo. Về phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước đã xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc đấu tranh này.

Về vấn đề biển Đông, Chủ tịch nước cho rằng biển, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người con đất Việt. “Chúng ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế” - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ở nước ngoài dịp năm mới 2017 và chuẩn bị đón tết cổ truyền Đinh Dậu.